Şeyh Gâlib...
2,598
okunma

GAZEL

Her zilletin elbette bir izzet var içinde

Seyr et Çeh-i Ken'ân'ı ne devlet var içinde


Hep cân atıyor halk fenâ mülküne ammâ

Bir hârice çıkmaz ki ne hâlet var içinde


Mazlûma olur keyfer-i bed-hûyî-i zâlim

İklîm-i gamın başka bir âdet var içinde


Sen akla uyup gezme Felâtûn dahı bilmez

Hum-hâne-i dehrin niçe hikmet var içinde


Pek tar yeridir sırr-ı dehen sohbet-i aşkın

Yok yok bütün esrâra işâret var içinde


Çâk eyleyemem sînemi her dilbere zirâ

Sultânıma ait bir emânet var içinde


Etmiş yine Gâlib kudemâ tavrını der-pîş

Eş'ârının âsâr-ı hakîkat var içinde


Şeyh Gâlib


interactive connectionBu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)


Bunları da görmek isteyebilirsin!