Tarihî “Kartal Merkez Camii”nin Osmanlı Türkçesiyle yazılmış kitabesinin Latin harflerine çevirisi...

Kartal Merkez Camii Kitabesi

Kartal Merkez Camii Kitabesi Emrah Aydemir-Kartal Merkez Camii-31-08-2018

               Bismillahirrahmanirrahim

[müstef'ilün/ müstef'ilün/ müstef'ilün/ müstef'ilün]

Sultân-ı sâhib-intibâh hayrâtı mu’tâd eyledi

Açdı salâha şâh-râh dünyâyı irşâd eyledi


Herkes tutup râh-ı kazâ bulmuşdu bu âlem fenâ

Vîrân idi şehr ü kurâ tekrâr bünyâd eyledi


Mesrûr olup her memleket oldu ser-â-pâ mültefet

Şimdi hümâ-yı saltanat Kartal’ı dil-şâd eyledi


Yâ Rabb o nûr-ı lâmi’î hıfz et o bedr-i sâtı’ı

Tecdîd kıldı câmi’i kandîlin îkâd eyledi


Rahm etdi vehn ü za’fına verdi metânet sakfına

İlhâk edince vakfına ta’yîn-i îrâd eyledi


Bâ-emr-i hakan-ı cihân târîh yaz ‘İzzet hemân

Bu câmi’i Mahmûd Han vakfından âbâd eyledi

                           1234Kartal Merkez Camii

Kordonboyu Mahallesi, Ankara Caddesi, No: 1 Kartal / İSTANBUL

Kitabe ile İlgili Diğer Görseller

Kitabe ile İlgili Diğer Görseller Nuray Çalışkan-Kartal Merkez Camii
Emrah Aydemir-Kartal Merkez Camii-31-08-2018 (Sağ)
Emrah Aydemir-Kartal Merkez Camii-31-08-2018 (Sol)

interactive connectionBu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)


Bunları da görmek isteyebilirsin!